İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS)

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS)

Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI

(İOKBS)

Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2022

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

SINIF

SINAV BAŞVURU TARİHİ

SINAV GİRİŞ YERİ İLANI

SINAV TARİHİ

SINAV SONUÇLARININ İLANI

5, 6, 7, 8,

Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve

11’inci Sınıflar

21 Nisan 2022

13 Mayıs 2022

Sınav Tarihinden En Az 7 Gün Önce www.meb.gov.tr İnternet Adresinden

İlan Edilecektir.

4 Eylül 2022

Saat: 10.00

23 Eylül 2022

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: MEB İletişim Merkezi “MEBİM 444 0 632”

İnternet adresleri: //www.meb.gov.tr

//odsgm.meb.gov.tr https://e-okul.meb.gov.tr

e- posta : [email protected]

TANIMLAR ve KISALTMALAR_

Bakanlık

Millî Eğitim Bakanlığı

Elektronik Ortam

e-Okul sistemi ve e-Mesem

İOKBS

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenci

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile

3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

Komisyon

Öğrencinin sınava başvurusu sırasında görev yapan okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının

başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan komisyon.

MEB

Millî Eğitim Bakanlığı

MEBBİS-RAM

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Rehberlik Araştırma Merkezleri

Modülü

ÖDSGM

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RAM

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

 1. Bu kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 2. İOKBS’ye başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

 3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz.

 4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

 5. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, idari ve mali açıdan sorumlu olacaklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecekler ve belgelerin eksik ya da yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edeceklerdir. Başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2022 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.

 6. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

 7. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, bu kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Bu durumlarda izlenecek yol Bakanlıkça belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

 8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması hâlinde bu durumdaki öğretmenlerin başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Bu kılavuzda, İOKBS’nin uygulanması ve İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022

tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

 1. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

 2. Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

 3. Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022” ve ilgili mevzuata,

//www.meb.gov.tr ve //odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

 1. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

 2. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

 3. Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

 4. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2022 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

 1. Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

 2. İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi, ayrıca “2022 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.

 3. Bu kılavuzda yer alan ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

  3. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

  1. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 • EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2021 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

 • Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

 • Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı

esastır.

 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.

1.1. Kontenjan Dağılımı:

 1. Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

  1. %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

  2. %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  3. %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam- hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

 1. Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2022 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ

  1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

 1. Başvuru işlemleri //www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

 2. Sınav başvuruları 21 Nisan 2022 - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

 3. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

 1. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

 2. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  1. KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

 • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;

 1. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

 2. Kılavuzda yer alan “EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

 3. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklarca [email protected] e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560 /ANKARA adresine en geç 24 Mayıs 2022 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler:

 • Bir adet vesikalık fotoğraf

 • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

 • Onaylı denklik belgesi

 • EK 1– Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

 • EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

 • KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrencilerden sınavı kazananlar, 2022-2023 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

 1. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;

  1. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

  2. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

  3. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’ne uygun belge düzenlenmemişse,

başvurusu geçersiz sayılır.

 1. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

  1. Okulunda kayıtlı öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini başvuru süresi içerisinde kontrol ve takip etmek; eksiklik, hata veya çelişki bulunması hâlinde velisi ile iş birliği yaparak bilgileri güncellemek,

  2. İOKBS’ye başvurmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda/internet adresinde duyurmak,

  3. Velilerin ve öğrencilerin talep etmeleri hâlinde “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022”ye //www.meb.gov.tr veya //odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,

ç. Okulunda sınav tedbir hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa bu öğrenci velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

  1. Özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciye ait Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)”, Engelli Kimlik Kartı” veya “Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı”nı başvuru tarihlerinde RAM’a topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek,

  2. Komisyon olarak, İOKBS’ye başvuracak öğrencilerin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını kontrol etmek, “2022 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun imzalanmasını takip etmek ve onay ekranı üzerinde gerekli kontrolleri de yaparak onaylamak,

  3. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusunu e-Okul sisteminde onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek, başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin başvurularını reddetmek,

  4. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,

  5.  Fotoğraflı sınav giriş belgesini elektronik ortamdan alarak onaylayıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurmak,

  6. Öğrencilerin İOKBS'ye başvuru ve kayıt/kabul süresinde “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerinin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya bursluluk hakkını iptal etmek,

                     ı. Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve ilgilileri bilgilendirmek.

 • Başvurusu elektronik ortamda onaylanmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak ve sınava katılamayacaklardır.

 1. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

  1. e-Okul sistemi “Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri” bölümünde yer alan raporlar üzerinden okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,

  2. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,

  3. Sistemde bekleyen başvurusu bulunan okul müdürlüklerini, başvuru onay süresi bitmeden önce onay işlemini tamamlamaları için uyarmak,

                  ç. Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM’da sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM modülünde öncelikli olarak işlem görmesini sağlamak,

  1. Sınav günü bu kılavuzun 7 nci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve bu kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek,

  2. Mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin dilekçe ve diğer başvurularını kabul ederek Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna bildirmek.

         SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce //www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 1. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

  1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren RAM’a müracaat etmesi zorunludur. RAM adreslerine ilişkin bilgilere //orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

  2. Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

  3. RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

ç. Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için öğrenci velisi tarafından “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı” belgelerinden birinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

  1. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla yetersizlik durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

  2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir.

  3. Öğrencilerin yetersizlik durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.

  4. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 20 Mayıs 2022 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir. MEBBİS-RAM modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

       ğ. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

 • Aşağıda yetersizlik durumları belirtilen öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ancak, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine velisinin yazılı başvurusu üzerine diğer öğrencilerle birlikte sınava girmek isteyen öğrencilere tek kişilik sınav tedbiri uygulanmayacak olup bu öğrenciler sadece ek süre tedbirinden yararlanacaktır.

Bu hususta verilen dilekçeler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından resmî yazı ekinde ÖDSGM’ye gönderilecektir.

  1. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler

   1. Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır:

    1. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kâğıdı.

    2. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kâğıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

   1. Total Düzeyde Görme Yetersizliği Olan (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

  1. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler

İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

  1. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

  1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler

Otizm spektrum bozukluğu olan (rett sendromu, asperger sendromu, dezintegratif bozukluk, atipik otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

  1. Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde yetersizliği olan ya da yazma becerisini engelleyecek uzuv kaybı (ampüte) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde yetersizliği bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecek olup bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

  1. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

 1. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

 2. Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, hipertansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle aynı salona yerleştirilecektir.

Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi)

durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacı için yedek gözetmen eşliğinde izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

  1. Evde veya Sağlık Kuruluşunda Eğitim Hizmeti Alan Öğrenciler

Evde veya sağlık kuruluşunda eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için MEBBİS-RAM modülünde işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, velilerin/vasilerin RAM tarafından alınan sınav tedbir hizmeti kararı ve öğrencilerin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurmaları hâlinde evde veya sağlık kuruluşlarında sınav tedbir hizmeti verilecektir.

Bu dilekçeler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ÖDSGM’ye gönderilecektir.

  1. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

 1. SINAVIN KAPSAMI

Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.

Tablo-1

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Sıra No

Ders Adı

Soru Sayısı

1

Türkçe

25

2

Matematik

25

3

Fen Bilimleri

25

4

Sosyal Bilgiler

25

Tablo-2

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

Sıra No

Ders Adı

Soru Sayısı

1

Türkçe

25

2

Matematik

25

3

Fen Bilimleri

25

4

Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

25

Tablo-3

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Sıra No

Ders Adı

Soru Sayısı

1

Türk Dili ve Edebiyatı

25

2

Matematik

25

3

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve

Biyoloji)

25

4

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

25

 • Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için;

  • 5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden,

  • 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden

(aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı oranında)

sorular yer alacaktır.

 1. SINAV UYGULAMASI

Tablo-4

5, 6, 7, 8, Hazırlık

Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Soru Sayısı

Sınav Saati ve Süresi

Cevap Seçenek Sayısı

Kitapçık Türü

100

Saat: 10.00 Süre:120 Dakika

4 (Dört)

A-B

  1. Sınav, 4 Eylül 2022 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

  2. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

  3. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

ç. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

 • Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

  1. Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

  2. Öğrenciler, ilan edilecek sınav giriş yerinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

  3. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

  4. Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

ğ. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.

  1. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah, yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

ı. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını kurşun kalemle atacaktır.

  1. Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.

  2. Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir. Salon görevlileri öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.

  3. Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

  4. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

  5. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

  6. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

  7. Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Sınav görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına ekleyecektir.

ö. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

  1. Sınav bitiminden sonra:

   1. Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

   2. Salon görevlileri, sınav evrakını toplayacak, sınav evrakı dönüş zarfına koyup sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

   3. Bina Sınav Komisyonu salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını ve varsa kullanılmayan yedek sınav evraklarını, dönüş sınav kutularına koyarak kutuları seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları sınavdan 1 (bir) gün sonra veli veya öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

 1. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

  1. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

  2. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

  3. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

  1. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

  2. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank

sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

  1. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

  2. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

  1. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 1. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

 1. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

 2. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

 3. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

 1. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

 2. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

 3. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

 4. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 1. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tablo- 5

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Test No

Test Adı

Ağırlık Katsayıları

1

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı

3

2

Matematik

3

3

Fen Bilimleri

3

4

Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler

3

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü

100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.

İOKBS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:

PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP

TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve Toplam Ağırlıklı Standart Puanları, En Küçük Toplam Ağırlıklı Standart Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

 1. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren //www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

 1. BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  1. Bursluluk Başlangıcı

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

  1. Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine göre yapılacaktır.

 1. SINAV İTİRAZLARI

 1. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (//odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

 2. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat

Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) sınav itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

 1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap

anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının //www.meb.gov.tr veya //odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların //www.meb.gov.tr veya //odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

 1. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 2. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

 3. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022’de yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

EK-1 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

Velinin adı ve soyadı:

Velinin öğrenciye yakınlık derecesi:

Velinin işi ve iş yeri adresi:

Velinin geliri:

(Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık

geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Velinin eşi çalışıyor ise geliri:

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay

üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Velinin diğer gelirleri:

Ailenin net yıllık gelir toplamı:

Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı:

(Ailenin toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı ve soyadı ile yakınlık derecesi:

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği)

Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum

....................................................................................... Okulu/Lisesi sınıfı öğrencilerinden

.............. oğlu/kızı . ……………….numaralı.........................................’ın .............. yılı bursluluk sınavına kabulünü arz ederim.

Öğrencinin

Adı ve Soyadı :...................................................

Adresi :...................................................

....................................................

.. /.. /….

İmza

Velinin Adı ve Soyadı

EKLER:

 1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge.

 2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.

 3. Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

 4. Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.

EK-2 YURT DIŞINDA e-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN İOKBS BAŞVURU FORMU

Bu form, yurt dışında herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilerin sınava başvuru yapabilmesi için (kılavuzda belirtilen diğer belgelerle birlikte) kullanılacaktır. Bu öğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça sınav yapılması hâlinde sınava bulundukları ülkede katılabilirler. Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur.


 

A-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No

Geçici Kimlik No

Adı Soyadı

Ülke

Şehir

Geldiği Okul Adı

Yabancı Dili

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

İlçe

Baba Adı

Anne Adı

İletişim Telefonları

(……) …… ….. ……

(……) …… ….. ……

Veli e-Posta Adresi

Cinsiyeti

Veli T.C. Kimlik No

Veli Geçici Kimlik No

Veli Adı Soyadı

Veli Cep Telefonu

B-ÖĞRENCİNİN YETERSİZLİK DURUMU

Sınava başvuru yapan öğrencinin, kılavuzda belirtilen yetersizlik durumlarından herhangi biri varsa Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya engellilik bilgisinin işlendiği T.C. nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya engelli olduğunu gösteren yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenmiş belgelerden birinin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “aslı gibidir” onaylı sureti başvuru adresine gönderilecektir.

Öğrencinin yetersizlik durumu ve talep edilen sınav tedbir hizmeti:

C- TERCİH SIRASINA GÖRE SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ İLLER YA DA BAKANLIĞA BAĞLI OKULLARIN BULUNDUĞU YURT DIŞI MERKEZLERİ

1

……………………………………………..

2

……………………………………………..

3

……………………………………………..

4

……………………………………………..

D-BAŞVURU ADRESİ

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sok: No: 8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/Ankara

e-posta: [email protected]

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Öğrenci Velisi

Onaylayan (*)

. / …. / ….

Adı Soyadı İmza

. / …. / ….

Adı Soyadı İmza

(*)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk yetkililerince onaylanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 02:26

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER