Danıştay, MEB'de yapılan sınavsız yönetici atamalarına dur dedi

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Sınavsız Atanması Uygulamasının Yürürlüğü durduruldu.

Danıştay, MEB'de yapılan sınavsız yönetici atamalarına dur dedi

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle ilçe milli eğitim müdürü atamalarında sınav şartını kaldırmıştı.

Milli Eğitim. Bakanlığı’nın ilçe milli eğitim müdürü atamalarında sınav şartını kaldırarak ilçe milli eğitim müdürü atamalarında kariyer ve liyakat ilkesinden uzaklaşması eğitim camiasında büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Türk Eğitim Sen olarak ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartının kaldırılması uygulamasına Danıştay nezdinde açmış olduğumuz dava da Danıştay 2. Dairesi yönetmeliğin 23. Maddesinde “yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla” ibaresine yer verilmemesine dair işlemin yürürlüğünü durdurdu.

Danıştay 2. Dairesi’nin 2021/18678 E. sayılı ve 23/03/2022 tarihli yürütmeyi durdurma kararında; “…iş bu dava konusu 05/11/2021 günlü Yönetmelik değişikliği ile, anılan maddedeki ‘yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla’ ibaresine yer verilmemek suretiyle, eğitim kurumu müdürlüğü ve şube müdürü kadrosuna sınavsız olarak atananların ilçe milli eğitim müdürü olarak atanmalarına imkan sağlanmıştır.

657 sayılı Kanun'un 3. maddesinde tanımlanan kariyer ve liyakat ilkelerinin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesiyle sağlanabileceği tabiidir.

Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde de; bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda; Genel Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler hakkında verilen yargı kararları da dikkate alındığında, ilçe millî eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda aranan sınav şartının kaldırılması suretiyle bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engelleyen dava konusu eksik düzenlemede; 657 sayılı Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmiş kariyer ve liyakat ilkeleri ile Genel Yönetmeliğin amacına uygun olmaması nedeniyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile üst hukuk normlarına uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen icrailiğinin devam etmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, ilgililer nezdinde güven zedelenmesine yol açacak ve telafisi güç zarara neden olacaktır.” denilerek, dava konusu ibareye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.

Danıştay 2. Dairesinin vermiş olduğu bu karar ile ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda bugünden itibaren yazılı veya yazılı ve sözlü sınav yapılarak atama işlemi yapılacaktır.

Danıştay kararının tamamı

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 02:28

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER