Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Özet Bulunamadı.

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı. İstemi reddeden Danıştay 12. Dairesinin kararı onandı.

Sendika tarafından, 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nin;

5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS'den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak" ibaresinin,

(ç) bendinde yer alan "Sınav tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak" ibaresinin

6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur." ibaresinin iptali istenilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu istemi aşağıdaki gerekçelerle reddetmiştir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, uzman yardımcılarının mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacağı ve uzman yardımcılığı giriş sınavının merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşacağı yönündeki hükme uygun olarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerinde üst normlara ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/1822

Karar No: 2022/206

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...Sendikası (...-Sen)

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri...

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS'den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak" ibaresinin, (ç) bendinde yer alan "Sınav tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak" ibaresinin ve 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur." ibaresinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararıyla;

Anayasa'nın 124. maddesi, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 40. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41. maddesinin 3. fıkrası, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 14. maddesi, 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi, 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kurallar aktarılarak,

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, dayanağını üst düzeydeki normlardan aldığının kuşkusuz olduğu, normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu, daha sonra gelen kanunların dayanağını Anayasa'dan, yönetmeliklerin ise dayanağını kanunlardan aldığı, bir normun kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesinin mümkün olmadığı, nitekim Anayasa'nın 124. maddesinin de "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." şeklindeki hükmüyle bunu ifade ettiği,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, uzman yardımcılarının mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacağı ve uzman yardımcılığı giriş sınavının merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşacağı yönündeki hükme uygun olarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerinde üst normlara ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 40. maddesinde uzman yardımcılığına atanabilmek için aranılan şartların sayıldığı, bu şartlar arasında KPSS puanının gerekliliğinden söz edilmediği, öğretmenliğe atanabilmek için kırk yaş şartı aranırken, uzman yardımcılığına atanabilmek için otuz beş yaş şartı aranmasının hangi gerekçeye dayandığının anlaşılamadığı, üst hukuk normlarında bu yönde bir kısıtlama bulunmadığı, Bakanlığa yarışma sınavının nasıl yapılacağı konusunda sınırsız bir takdir yetkisi verildiği, hukuki güvenlik ilkesi gereği adayların sınav duyurusu yapılmadan sınavın şeklini bilmeleri gerektiği, sadece sözlü sınavdan oluşacak yarışma sınavının objektifliğinin tartışmalı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 27/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 09:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER