Cumhurbaşkanlığından İdari Davalarla İlgili Önemli Uyarı

hem kişilerin mahkemeye erişim hakkının korunması hem de idarelerin kanunla belirlenen özel dava açma sürelerinden daha uzun bir süre boyunca dava açılması ihtimaliyle karşılaşmalarının önlenmesi bakımından dava açma sürelerinin idareler tarafından yapılacak yazılı bildirimlerde gösterilmesi elzem hale gelmektedir.

Cumhurbaşkanlığından İdari Davalarla İlgili Önemli Uyarı

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-66836956-010.07.01-73742                                   22.03.2022

Konu: İdari İşlemlerde Dava Açma Sürelerinin BildirimiDAĞITIM YERLERİNE

İnsan haklarına dayanan hukuk devleti niteliğinin gereği olarak Anayasamız "Yargı yolu" başlıklı 125 inci maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunu açık tutmuş ve bu doğrultuda "Temel hak ve hürriyetlerin korunması" başlıklı 40 ıncı maddesinde Devlete, işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtme zorunluluğunu getirmiştir. Kamu düzenine ilişkin olup kişilerin takdirine bırakılmayan söz konusu usulün idare tarafından bildirimine dair bu yükümlülüğün eksiksiz yerine getirilmesi, hak arama hürriyetinin hakiki manada temini bakımından önem taşımaktadır. Bu husus 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve Yargı Reformu Strateji Belgesi Eylem Planında yer alan mahkemeye erişimin kolaylaştırılması, yargısal süreçlerdeki muhtemel belirsizliklerin önlenmesi gibi hedeflerle de doğrudan bağlantılıdır.

İlgili mevzuatında özel dava açma süresine tabi tutulan idari işlemlere ilişkin yazılı bildirimlerde dava açma süresinin ayrıca gösterilmemesi halinde genel dava açma süresinin dikkate alınacağı yönündeki yargı kararları göz önünde bulundurulduğunda, hem kişilerin mahkemeye erişim hakkının korunması hem de idarelerin kanunla belirlenen özel dava açma sürelerinden daha uzun bir süre boyunca dava açılması ihtimaliyle karşılaşmalarının önlenmesi bakımından dava açma sürelerinin idareler tarafından yapılacak yazılı bildirimlerde gösterilmesi elzem hale gelmektedir.

Bu itibarla yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca, hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağı ile birlikte dava açma sürelerinin de mutlaka gösterilmesi yazı içeriklerinin gerektiğinde buna göre düzenlenmesi ve yöneticilerce gerekli denetimin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim

Dr. Metin KIRATLI

İdari İşler Başkanı

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 02:25

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER