Hizmet içi eğitimde veya seminerde gündelik ödenir mi?

6245 sayılı Kanun ve Sayıştay Kararları dikkate alındığında her şey dahil paket program dahilinde sağlanan hizmet içi eğitimde/seminerde ayrıca gündelik ödenmemektedir.

Hizmet içi eğitimde veya seminerde gündelik ödenir mi?

Gündelik/Yevmiye; 6245 sayılı Kanuna göre yolluk verilmesini gerektiren yolculuk ve oturmalar dolayısı ile ilgililere iaşe (yeme içme) ve ibate (konaklama) giderlerin karşılığı olarak miktarı ilgili yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen gündeliği ifade eder.

Dernek, Birlik ve Şirket gibi kuruluşlar tarafından tertip edilerek kurumlara ilan edilen eğitim seminerleri genel olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b veya 22/d maddelerine göre doğrudan temin yöntemiyle yapılmakta ve paket program şeklinde eğitim, yeme, içme, konaklama, transfer dahil sunulmaktadır. Bu bağlamda paket program olarak sunulan hizmet içi eğitim/seminerde gündelik ödenip ödenmeyeceği bu çalışmazda irdelenecektir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik" başlıklı 37'nci maddesine göre; mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verileceği, bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerinden indirileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede (yukarıda bahsedilen paket program dışında); kapsamda eğitim seminerlerine katılan memurlara geçici görev yolluğu ödeneceği gibi kesinti yapılmaksızın tam gündelik ve geliş-gidiş için yol parası ödenir. Örneğin; 3 gece bir seminere katılmış memur 2 gün de yolda geçtiği kabul edilirse kendi derecesi için öngörülen miktarlar üzerinden 5 tam gün harcırah alacak ve kullanmış olma şartıyla iki gidiş ve iki geliş olmak üzere dört taksi ve otobüs/tren/uçak ücretlerini beyan ederek alabilecektir. Sayıştay 1. Daire kararında (Karar No: 8662, Karar Tarihi: 12.05.2005); 6245 sayılı Harcırah Kanununun 5'inci maddesine göre, geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere verilecek harcırah, yemek ve geceyi geçirme karşılığı olup; X Bakanlığınca Ankara'da hizmet içi eğitime tabi tutulan kursiyerlerin iaşe (yemek) ve ibateleri (kalma yeri) X Bakanlığınca karşılandığından, fazla ödenen kısmının sorumlulara ödettirilmesine karar vermiştir. Sayıştay Temyiz Kurulu kararında (Karar No: 30137, Karar Tarihi: 06.05.2008); seminerlere katılan personele yolda geçen günler için yevmiye ve yol gideri ödemelerinde mevzuata aykırılık bulunmadığına, ancak mevzuata uygun bulunmadığına karar vermiştir. 08.06.2010 tarih ve 31577 sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında da; 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev gündeliği verilmesi amacının memur veya hizmetlinin geçici görev mahallinde yaptığı konaklama ve yemek masraflarının karşılanması olduğundan bahisle, hükmedilmiştir. Sayıştay Temyiz Kurulu diğer bir kararında (Tutanak No: 38531, Tutanak Tarihi: 04.03.2014); ..ile seminer ve konaklama ücreti ödendiği, bununla birlikte seminerlere katılan personele de Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarda yurtiçi gündeliği verildiği, geçici görevli olarak gönderilen personelin tüm giderlerinin seminer veya eğitimi düzenleyen kurum tarafından karşılandığı durumlarda gidiş ve dönüşe ilişkin masraf ve gündelikleri dışında herhangi bir ödemenin yapılmasının mevzuata aykırı olduğu hükme bağlanmıştır. Sayıştay Temyiz Kurulu bir başka kararında (Tarih: 06.03.2019, Tutanak No: 45814, Dosya No: 43566); söz konusu seminerlere ait tüm giderler (konaklama, kahvaltı, öğle-akşam yemekleri) ilgili organizatör kuruma ödendiğinden katılımcılara seminer süresince ayrıca gündelik verilmesinin mümkün olmadığı, personelin katıldığı eğitim seminerlerine katılım bedeli olarak özel idare bütçesinden semineri düzenleyen organizatör firmaya yapılan ödemeler ile bu seminerlere katılan personele yolda geçen günler için yevmiye ve yol gideri ödemelerinde ise mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak yolda geçen günler dışındaki ikamet yevmiyesi hizmet satın alma suretiyle özel idare bütçesinden karşılandığından bu seminerlere katılım için görevlendirilen yönünde hüküm kurulmuştur. Bu yapılan açıklamalara göre sonuç olarak; konaklama, sabah-öğle-akşam yemekleri paket program şeklinde karşılanan hizmet içi eğitim/seminerde karşılanan günler için ayrıca gündelik ödenmez.

Kurum ve Kişiler Hakkında Bilgiler:

Sayıştay: Türkiye Cumhuriyeti'nin mali denetim organı olan Sayıştay, devlet harcamalarını ve gelirlerini denetler. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Harcırah Kanunu (6245 sayılı): Harcırah ödemelerini düzenleyen kanundur. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin görevli oldukları yer dışında yapacakları harcamaların karşılanmasını sağlar.

Kamu İhale Kanunu (4734 sayılı): Kamu kurumları tarafından mal ve hizmet alımlarını düzenleyen kanundur. Kamu ihalelerini şeffaf ve rekabetçi bir şekilde yapmayı amaçlar.

Sayıştay Temyiz Kurulu: Sayıştay'ın kararlarını inceleyen ve temyiz edilen davaları değerlendiren kuruldur. Sayıştay'ın denetim süreçlerini gözetler.

Dernek, Birlik ve Şirketler: Sivil toplum kuruluşları, ticaret birlikleri ve özel sektör kuruluşlarıdır. Eğitim seminerleri gibi etkinlikleri düzenleyebilirler.

Türkiye Bütçe Kanunu: Her yıl belirlenen bütçe ile ilgili kanundur. Kamu harcamalarını ve gelirlerini düzenler.

Bakanlık (X Bakanlığı): Belirli bir alan veya sektörle ilgili olarak hükümet tarafından oluşturulan bakanlıklardır. İlgili bakanlık, eğitim seminerlerinde hizmet içi eğitime tabi tutulan kursiyerlere ilişkin iaşe ve ibateleri karşılar.

Organizatör Firmalar: Eğitim seminerlerini düzenleyen özel kuruluşlardır. Konaklama, yemek, transfer gibi hizmetleri paket programlar halinde sunarlar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER