Öğretmenlerin 2023 yarıyıl tatili özür grubu atamaları 20 soruya 20 cevap

20 soruda 2023 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin özür grubu atamaları

Öğretmenlerin 2023 yarıyıl tatili özür grubu atamaları 20 soruya 20 cevap

SORU 1: Aile Birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir?

CEVAP 1: Öğretmenlerden eşleri;

Öğretmenlerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

SORU 2: Aile Birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede hangi belgeler verilecektir?

CEVAP 2:

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir İl’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.)

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan; Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

-Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

-Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge

-İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge

(i) bendi kapsamında başvuranlardan;

- Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

-Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

SORU 3: Sözleşmeli öğretmenler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecek midir?

CEVAP 3: 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, ön başvurunun son günü olan 6 Ocak 2023 tarihine kadar üç yıllık çalışma süresini tamamlayan ve öğretmen kadrosuna atananlar bu duyuru kapsamında başvuru yapabilecektir.

SORU 4: Eşi askerde olan öğretmenler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecek midir?

CEVAP 4: Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir

SORU 5: Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvuramaz?

CEVAP 5: Öğretmenlerden;

-Yurt dışı görevi 28 Şubat 2023 tarihinden sonraki bir tarihte sona erenler ile eşleri yurt dışında görevli olanlar,

 - Eşleri geçici görevli olanlar,

 - Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

 Yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

SORU 6: Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvuru yapabilir?

CEVAP 6: Öğretmenlerden;

- Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,

- Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir

SORU 7: Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmede hangi belgeler verilecektir?

CEVAP 7: Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

- Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,

 - Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir.

 Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.·

· Açıklama: Sağlık Bakanlığının 15.12.2022 tarihli ve E-23642684-458.01-2423 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir.

SORU 8: Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvuru yapabilir?

CEVAP 8: Öğretmenlerden;

- Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler

- 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar 5 can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

SORU 9: Engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeye kimler başvuru yapabilir?

CEVAP 9: Öğretmenlerden;

- Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

 - Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.

SORU 10: Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme nedir? Kimler başvuru yapabilir?

CEVAP 10: Öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere, b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir

SORU 11: Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler hangi belgeleri verecektir?

CEVAP 11:

(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)

 (c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul olduğuna dair belge,

(ç) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenecektir.

SORU 12: Özür durumu başvuruları nasıl yapılacaktır?

CEVAP 12: Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada ön başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.

SORU 13: Başvurularda öğretmenin sorumluluğu nedir?

CEVAP 13: Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur

SORU 14: Başvurular nereden yapılacaktır?

CEVAP 14: Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.

SORU 15: Başvuru internetten yapıldıktan sonra belgeleri okula şahsen götürme zorunluluğu var mıdır?

CEVAP 15: Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.

SORU 16: Başvurularda kaç tercih yapılacaktır?

CEVAP 16: İller arasında Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

 - İl içinde İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

SORU 17: İl içi özür durumu başvurusunda ikamet edilen yer yazılabilecek midir?

CEVAP 17: İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.

SORU 18: İl içi özür durumu atamasında büyükşehir veya büyükşehir olmayan il farkı nedir?

CEVAP 18: Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır

SORU 19: Özür durumu atamaları nasıl yapılacaktır?

SORU 19: Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

SORU 20: Özür durumu atamalarda takvim nasıl işleyecek?

CEVAP 20: Birinci Aşama:

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci:

Başlangıç: 2 Ocak 2023 Bitiş: 6 Ocak 2023 (Saat 16.00)

İkinci Aşama:

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci:

Başlangıç: 11 Ocak 2023 Bitiş: 16 Ocak 2023 (Saat 16.00)

Atamalar: 18 Ocak 2023

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri: 20 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER