MEB'den 'Sene Sonu İş ve İşlemleri' İle İlgili Resmi Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene sonu iş ve işlemleri ile ilgili iki resmi yazı gönderildi.

MEB'den 'Sene Sonu İş ve İşlemleri' İle İlgili Resmi Yazı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 07.06.2022 tarih ve 51293193 sayılı resmi yazısı:

İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanları ile ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

 1. Öğrencilere ait seçmeli dersler dâhil tüm derslere ait not bilgileri ile okul öncesi eğitimde gelişim raporlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri ve okul öncesi eğitimde gelişim raporları tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

 2. İlgi (b) Yönetmelik’in 31'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 16 Haziran 2022 tarihine kadar okul müdürlüğüne bildireceği yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Bu hususta okul yönetimlerince velilere ivedilikle gerekli bilgilendirmenin yapılması, 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla velilerden gelebilecek sınıf tekrarı taleplerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

 3. İlgi (b) Yönetmelik’in 23'üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır. Sürekli devamsız durumda olan öğrencilerin ders hanelerine ise “G” yazılmayarak boş bırakılacak “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranında aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.)

 4. İlkokul müdürlüklerince; “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır.

 5. İlkokul müdürlüklerince “Veli İsteğiyle” sınıf tekrarı yapılması istenilen öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır.

 6. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerince; söz konusu ekrana sadece puanı bulunmayan öğrenciler yansıtılmış olup bu öğrencilerden “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrencilerin belirlenmesi sağlanacaktır. Şube Öğretmenler Kurulu’nda değerlendirilecek öğrencilere ilişkin işlemler ise 4. madde kapsamında gerçekleştirilecektir.

 7. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/ŞÖK-Sınıf Tekrarı Kararları” ekranına kaydedilecektir. Bu kapsamda ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

 8. İlgi (b) Yönetmelik’in 19'uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

 9. İlgi (b) Yönetmelik’in 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulan Öğrenci Yerleştirme Komisyonu’ndan sorumlu personel tarafından, “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Kayıt İşlemleri” ekranında yer alan “Kayıt Bölgesi Belirlenmemiş Adreslere İlişkin (okul öncesi/ilkokul/ortaokul)” raporlar her gün düzenli aralıklarla kontrol edilecektir. Raporlarda herhangi bir okul ile ilişkilendirilmediği belirlenen adreslerin okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

 10. Ortaöğretim Kurumlarına Yerel Yerleştirme sürecinde, ortaokul kayıt bölgesi belirleme ekranında mevcut belirlenmiş adreslerde değişiklik yapılamayacağından ortaokul kayıt bölgesi belirleme işlemlerinin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

 11. Sosyal etkinliklerin yüz yüze gerçekleştirilebileceği Bakanlığımızca ilgi (e) yazıyla bildirilmiş olup “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Sosyal Etkinlikler” ekranları üzerinde ilgi (c) Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

 12. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından; ilgi (b) Yönetmelik’in 86'ncı maddesi uyarınca oluşturulmuş olan sınıf kitaplıklarında bulunan tüm kitapların; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Okuduğu Kitaplar/Sınıf Kitaplığı Oluşturma” ekranına, okul öncesi eğitim kurumlarında ise “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Sınıf Kitaplığı İşlemleri/Sınıf Kitaplığı Oluşturma” ekranına işlenmesi sağlanacaktır.

 13. İlkokul ve ortaokullarda sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin okudukları kitap bilgileri eksiksiz bir şekilde “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Okuduğu Kitaplar/Öğrenci Kitap Bilgileri” ekranına işlenecektir.

 14. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi

 15. (b) Yönetmelik’in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 82’nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz eğitimi yapılacaktır. Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise ilgi (b) Yönetmeliğin 83’üncü maddesi ve ilgi (ç) Yönerge hükümleri gereği açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir. Yaz eğitimi ve çocuk kulüpleri 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla açılabilecektir.

 16. İlgi (ç) Yönerge’nin “Çocuk Kulübü Kurulması” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrası gereği çocuk kulüplerine ilişkin iş ve işlemlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde kullanıma açılan “İlkokul/Ortaokul Kurum İşlemleri/Çocuk Kulübü İşlemleri” ve “Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Çocuk Kulübü İşlemleri” ekranları üzerinden doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

 17. Okul yönetimleri, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde “Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi” geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam, takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri” oluşturulacak ve Genelge’nin 3’üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler gerçekleştirilecektir.

 18. İlgi (d) Yönerge ile 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Öğrenci Değerlendirme Aracı (ÖDA) uygulanmayacaktır. Programa dahil edilen öğrencilerin modül tamamlama durumları İYEP uygulayan öğretmenler tarafından “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/İYEP İşlemleri” ekranına işlenecektir.

 19. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

 20. Yukarıda yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması hususlarında,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Petek AŞKAR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 07.06.2022 tarih ve 51254276 sayılı yazısı:

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılları Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılarak tamamlanmış, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yüz yüze eğitim ile sürdürülmüştür. Ancak sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi hususlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da Covid-19 Salgınının etkilerinin tam olarak ortadan kalkmaması nedeniyle bazı problemlerin yaşandığı göz önünde bulundurularak ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesi kapsamında yıl sonu iş ve işlemlerine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda ;

 1. İlgi (a) Yönetmeliğin “Devam-devamsızlık ve ilişik kesme” başlıklı 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer verilen: “(…) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez (…)” hükmü nedeniyle başarısız olan ve okula devam edemeyen 12 inci sınıf öğrencilerine 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait dönem puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri hâlinde ikinci dönem puanı oluşturulmasına imkân sağlanması amacıyla not eksiği olan derslerden ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran 2022 tarihine kadar en az bir yazılı /uygulama sınavı yapılarak bir sınav puanı ve bir performans puanı verilmesi ve puanlarının e- Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi,

 2. 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarında Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, devam eden sorumluluklarının ilgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. (…)” hükmü dışında değerlendirilerek 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrencilerin tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınmaları,

 3. İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen “ikinci dönemin… son iki haftası içerisinde” yapılması gereken sorumluluk sınavlarının ihtiyaç bulunması halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran 2022 tarihine kadar planlanarak yapılması,

 4. İlgi (c) yazının 18 inci maddesinde belirtildiği üzere; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarının bu kapsamda yapılması,

 5. Okul birinciliği başta olmak üzere yılsonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin süresi içinde tamamlanarak e-Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması,

 6. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim uygulaması kapsamında ilgi (a) Yönetmeliğin Ek Madde-2’de yer alan ikinci fıkranın (c) bendinin ikinci alt bendine göre en az bir defa yoğunlaştırılmış beceri eğitimi yapmayan öğrencilerin bu eğitimlerini ilgi (a) Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde yer alan süreler içinde tamamlamalarının sağlanması,

 7. İlgi (a) Yönetmeliğin “Devam-devamsızlık ve ilişik kesme” başlıklı 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen devamsızlık sürelerini aşarak sınıf tekrarına kalan 12. sınıf öğrencileri için bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla “devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma” kuralının uygulanmaması,

 8. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yaz dönemi mesleki çalışmalarının uzaktan yapılması nedeniyle ilgi (b) Yönerge gereği yılsonunda yapılması gereken toplantı, kurul vb. çalışmaların 13-24 Haziran 2022 tarihleri arasında yüz yüze veya uzaktan gerçekleştirilmesi,

 9. İlgi (ç) yazı ekinde yer alan Makam Olur’u doğrultusunda kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulmaları,

Yukarıda yapılan açıklamalar dışındaki iş ve işlemlerin ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mahmut ÖZER
Bakan

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER