MEB'den sene başı iş ve işlemleri ile ilgili resmi yazı

MEB'den sene başı iş ve işlemleri ile ilgili resmi yazı

MEB'den sene başı iş ve işlemleri ile ilgili resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara/kurumlara 14 maddelik yapılacak işlemler yazısı gönderdi. Okulları, öğrencileri, özel ve kaynaştırma eğitimlerini kapsayan geniş kapsamlı yazı, Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer imzası ile gönderildi. İşte MEB tarafından gönderilen o yazı:

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin 14 Maddelik İş ve İşlemler" konulu ilgi yazısı

Konu  : 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi  :  a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
 e) Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği.
f) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.
g) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi.
ğ) 07/06/2022 tarihli ve E-84037561-10.06.01-51254337 sayılı yazı. (Genelge No: 2022/18)              
h) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/07/2022 tarihli ve E-24301423-
60.02-53824263 sayılı yazısı.                  
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
İlgi (a), (b), (c), (ç), (d), (e) Yönetmelikler, ilgi (f) ve (g) Yönergeler, ilgi (ğ) Genelge ile ilgi (h) yazı kapsamında sene başında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1- 2022-2023 ders yılının 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olması nedeniyle ilgi (a), (b) Yönetmelik ile ilgi (f) ve (g) Yönerge kapsamında yapılması gereken kurul ve zümre toplantılarının valiliklerce planlanarak yapılması, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 05 Eylül - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum (oryantasyon)  eğitimlerinin yapılması, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmalarının ise 12 -16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılması sağlanacaktır.
2- Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları; ilgi (a) Yönetmeliğin 58 inci ve 60 ıncı maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda;
a) Sınavlar iki haftaya yayılarak 12 Eylül – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında planlanarak uygulanacaktır.
b) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır.
c) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler ise; bu derslerin birinci ve ikinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacaklardır.
3-Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacaktır.
4- İlgi (c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetleri ile 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik sürecin planlanıp uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.
5- Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmayacak olup bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
6- Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve yardımcı kaynaklar dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, öğrencilerimize aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
7- Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi vb. çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek resmi okullarda sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacaktır.
8- İlgi (b) Yönetmeliğin “İlkokula kayıt” başlıklı 11 inci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi “Kayıt İşlemleri” ekranı ile ilgili iş ve işlemlerinde gerekli hassasiyet gösterilerek zorunlu eğitim çağında bulunan öğrencilerin kesin kayıtlarının ilkokul müdürlüklerince ivedilikle tamamlanması sağlanacaktır.
9- Öğrencilerin devam - devamsızlıkla ilgili iş ve işlemleri ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. Öğrencilerin devamsızlığına yönelik velilerine yapılacak tebligat işlemleri zamanında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılacaktır.
10- İlgi (e) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması hâlinde ana sınıfı açılır.” ifadesi doğrultusunda ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde ana sınıfları açılması sağlanacaktır.
11- Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacaktır. Okulun kayıt alanındaki bütün 5 yaş çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan okullarda 4 veya 3 yaşındaki çocukların da kaydı yapılabilecektir.
12- İlgi (d) Yönetmelik doğrultusunda sene başı şube öğretmenler kurulu toplantısında, sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla sosyal etkinlikler kurulu oluşturulacaktır. e-Okul Sistemi içerisinde bulunan Sosyal Etkinlik Modülüne öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin kayıt edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
13- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarına esas olacak değerlendirme ve performans belirleme çalışmaları yapılarak öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları hazırlanacaktır.
14- İlgi (ç) Yönetmelik doğrultusunda, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rehberlik ve araştırma merkezlerinin planlaması doğrultusunda okul rehberlik servisi ile iş birliği içerisinde öğrencilerin okula uyumu ve eğitime erişimi ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının etkin yürütülmesi amacıyla okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından öğretmenler, yöneticiler, aileler ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mahmut ÖZER/ BAKAN

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 01:47

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER